add_query_arg($args)

یک url ساخته شده با مقادیر برمی‌گرداند.

توضیحات تابع add_query_arg():

شما می‌توانید با این تابع یک URL را دوباره نویسی کنید یا مقادیری را به کوئری اضافه کنید. دو روش برای مقداردهی این تابع وجود دارد، یا به صورت کلید مقدار، یا به صورت آرایه associative

استفاده از یک کلید و یک مقدار:

add_query_arg( 'key', 'value', 'http://example.com' );

استفاده از آرایه associative :

add_query_arg( array(
  'key1' => 'value1',
  'key2' => 'value2',
), 'http://example.com' );

اگر مقدار URL را در تابع حذف کنید، از آدرس پیش فرض استفاده می‌شود. ($_SERVER['REQUEST_URI'])

سعی کنید در استفاده از این تابع از مقادیر مناسب که با urlencode()  و یا rawurlencode() کدگذاری شود.

نکته مهم: مقدار بازگشتی از تابع add_query_arg() به صورت پیش فرض کاراکترهای خاص را حذف نمی‌کند. برای داشتن یک urlمناسب و جلوگیری از حملات XSS مقدار url خروجی را با esc_url() نمایش دهید تا در مقابل حملات محافظت کنید.

پارامترهای تابع add_query_arg()

key: متغییر مربوط به کوئری string یا کلید آرایه associative (رشته‌ای | آرایه‌ای ) الزامی است.

value: وارد کردن یک مقدار برای query string

url: یک url دلخواه

خروجی add_query_arg():

یک url جدید همراه به مقادیر دلخواه

منبع:

File: wp-includes/functions.php

نحوه استفاده :

// Parameters as separate arguments
add_query_arg( $param1, $param2, $old_query_or_uri );
 
// Parameters as array of key => value pairs
add_query_arg( 
  array( 
    'key1' => 'value1',
    'key2' => 'value2',
    ...
  ), 
  $old_query_or_uri
);

مثالی دیگر از نحوه محافظت از url ها

تصور کنید آدرسی به شکل http://blog.example.com/client/?s=word دارید قبل از نمایش آدرس از esc_url() استفاده کنید. این مورد یکی از ضروریات استفاده از تابع add_query_args می‌باشد چرا که این تابع نمی توانید کاراکترهای خاص را در url حذف کند و این باعث می ‌شود که در مقابل حملات XSS آسیب پذیر باشد.

// This would output '/client/?s=word&foo=bar'
echo esc_url( add_query_arg( 'foo', 'bar' ) );
 
// This would output '/client/?s=word&foo=bar&baz=tiny'
$arr_params = array( 'foo' => 'bar', 'baz' => 'tiny' );
echo esc_url( add_query_arg( $arr_params ) );