get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri() تابع get_stylesheet_directory_uri برای برگرداندن مسیر فایلهای stylesheet بکار میرود. منبع تابع get_stylesheet_directory_uri : File: wp-includes/theme.php نکته: در صورتی که از child theme استفاده شود ، این تابع مسیر URL از child theme را برمی گرداند، اگر می‌خواهید مسیر از قالب اصلی را برگردانید باید از تابع get_template_directory_uri() استفاده کنید. مثال از نحوه استفاده از […]

get_template_directory_uri()

get_template_directory_uri

get_template_directory_uri() تابع get_template_directory_uri() برای برگرداندن مقدار URL از روت قالب می‌باشد و زمانی که شما نیاز دارید تا آدرسی URL سایت را استفاده کنید می‌توانید از این تابع استفاده کنید. کارایی این تابع برای استفاده در هدر سایت و برای بارگذاری فایلهای CSS, js خارجی که در تگ header فراخوانی می‌شود قابل استفاده است. منبع […]

sanitize_text_field()

sanitize_text_field

sanitize_text_field(string $str) داده‌هایی که کاربر وارد می‌کند را به رشته تبدیل و در دیتابیس ذخیره می‌کند. توضیحات تابع sanitize_text_field(): کارایی این تابع برای بررسی کاراکترهای نامعتبر UTF-8 تبدیل همه تگها به رشته حذف کاراکترهای شکستن خط(\n)، تب ها و فضاهای خالی اضافه و… پارامترها: str: دریافت یک رشته و تبدیل آن (الزامی است و متنی) […]

add_query_arg()

add_query_arg($args) یک url ساخته شده با مقادیر برمی‌گرداند. توضیحات تابع add_query_arg(): شما می‌توانید با این تابع یک URL را دوباره نویسی کنید یا مقادیری را به کوئری اضافه کنید. دو روش برای مقداردهی این تابع وجود دارد، یا به صورت کلید مقدار، یا به صورت آرایه associative استفاده از یک کلید و یک مقدار: add_query_arg( […]

register_nav_menus()

register_nav_menus()

register_nav_menu( string $locationو string $description ) ایجاد جایگاه فهرست در قالب برای نمایش فهرست‌های کاربر توضیحات register_nav_menus() برای اینکه قالب امکان ثبت فهرست را داشته باشد از این تابع برای ایجاد فهرست در قالب استفاده می‌شود. پارامترها register_nav_menus() location: جایگاه منو در قالب. مثل یک slug(الزامی است و از نوع رشته است) description: توضیحی که […]

wp_nav_menu()

wp_nav_menu()

wp_nav_menu( array $args = array()) نمایش یک فهرست(navigation menu) در سایت توضیحات wp_nav_menu() زمانی که می‌خواهید فهرستی که کاربر ایجاد می‌کند را در قالب وردپرس نمایش دهید از این تابع می‌توانید استفاده کنید و فهرستهای که کاربر در بخش فهرستهای وردپرس ایجاد می‌کند را نمایش دهید. پارامترها wp_nav_menu() args: آرایه‌ای از آرگومانهای فهرست(nav menu). این […]

comment_form_default_fields

apply_filters( ” comment_form_default_fields”, string[] $fields )   comment_form_default_fields برای فیلتر کردن فیلدهای پیش‌فرض فرم به کار می‌رود. پارامترها: fileds: آرایه‌ای از فیلدهای فرم نظرات منبع: File: wp-includes/comment-template.php مثال: برای حذف یک فیلد از فرم نظرات می‌توان به شکل زیر استفاده کرد. function remove_website_field($fields) { unset($fields[‘url’]); return $fields; } add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘remove_website_field’);   برای درک بهتر این […]

comment_form_field_$name

comment_form_field_$name

apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )   فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود. توضیحات comment_form_field_$name: در این فیلتر بخش name به صورت داینامیک می‌باشد و شما می توانید با توجه به نیاز خود مقدار آن را تنظیم کنید. به جای name می‌توانید از مقدار  author, email, url […]

comment_form

comment_form

comment_form(array $args = array(), int|WP_Post $post_id = null) نمایش کامل یک فرم نظردهی با یک قالب مشخص با استفاده از comment_form توضیحات تابع comment_form بیشتر فیلدهای متنی در فرم به وسیله آرایه args کنترل می‌شود و با این آرایه به تابع ارسال می‌گردد. در صورتی که بخواهید می‌توانید با استفاده از ‘comment_form_default_fields’ فیلدهای پیش فرض […]

تابع add_submenu_page

تابع add_submenu_page

add_submenu_page(string$parent_slug, string $page_title,string $menu_title, string $capability, string $menu_slug ”, callable $function = ”, int $position = null) تابع add_submenu_page برای اضافه کردن یک زیرمنو به منوهای پیشخوان وردپرس استفاده می‌شود. توضیحات این تابع امکان اضافه کردن یک زیرمنو و صفحه مدیریتی را به یکی از منوهای پیشخوان وردپرس فراهم می‌کند. این تابع نیاز به دسترسی […]