comment_form_default_fields

apply_filters( ” comment_form_default_fields”, string[] $fields )

 

comment_form_default_fields برای فیلتر کردن فیلدهای پیش‌فرض فرم به کار می‌رود.

پارامترها:

fileds: آرایه‌ای از فیلدهای فرم نظرات

منبع:

File: wp-includes/comment-template.php

مثال: برای حذف یک فیلد از فرم نظرات می‌توان به شکل زیر استفاده کرد.

function remove_website_field($fields) {
    unset($fields['url']);
    return $fields;
}
 
add_filter('comment_form_default_fields', 'remove_website_field');

 

برای درک بهتر این آموزش مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید