apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )

 

فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود.

توضیحات comment_form_field_$name:

در این فیلتر بخش name به صورت داینامیک می‌باشد و شما می توانید با توجه به نیاز خود مقدار آن را تنظیم کنید. به جای name می‌توانید از مقدار  author, email, url در این متغیر استفاده کنید.پارامترهای comment_form_field_$name:filed: تگ HTML که می‌خواهید در خروجی نمایش داده شود.منبع:

File: wp-includes/comment-template.php

برای اطلاعات تکمیلی این آموزش, مطالب زیر را مطالعه کنید.