do_action()

do_action(string $tag, mixed $arg )

 

این تابع هوکهایی که به آن متصل شده است اجرا می‌کند.

توضیحات do_action()

این تابع تمام اکشن‌های که به آن tag متصل هستند را اجرا می‌کند. شما می‌توانید با فراخوانی این تابع اکشن جدید اضافه کنید و به سادگی آنرا فراخوانی و اجرا کنید. نام هوک را در پارامتر tag بنویسید و آنرا فراخوانی کنید.

شما می‌توانید پارامترهای دلخواه بیشتری را با فراخوانی apply_filters به اکشن اضافه کنید.

نحوه استفاده

// The action callback function
function example_callback( $arg1, $arg2 ) {
    // (maybe) do something with the args
}
add_action( 'example_action', 'example_callback', 10, 2 );

/*
 * Trigger the actions by calling the 'example_callback()' function that's
 * hooked onto `example_action` above.
 *
 * - 'example_action' is the action hook
 * - $arg1 and $arg2 are the additional arguments passed to the callback.
$value = do_action( 'example_action', $arg1, $arg2 );

پارامترها do_action()

tag: نام اکشنی که آن را باید اجرا کند( از نوع رشته ای و الزامی است)

args: آرگومانهایی که می‌توانید به اکشن پاس دهید. می تواند این مقدار خالی باشد.

منبع

File: wp-includes/plugin.php

برای اطلاعات بیشتر تابع add_action() را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید