sanitize_text_field(string $str)

داده‌هایی که کاربر وارد می‌کند را به رشته تبدیل و در دیتابیس ذخیره می‌کند.

توضیحات تابع sanitize_text_field():

کارایی این تابع برای

پارامترها:

str: دریافت یک رشته و تبدیل آن (الزامی است و متنی)

خروجی:
رشته مورد اطمینان و بدون کاراکترهای خاص

sanitize_text_field( $str )

اگر بخواهید از ورود داده‌های که ممکن است باعث هک شدن سایت شما شود و مطمئن باشید که داده‌های سالمی را در دیتابیس خود ذخیره می‌کنید بهتر است هر بخشی که ورودی دارید در هنگام ذخیره کردن داده‌ها از تابع sanitize_text_field() استفاده کنید.