اجرای توابع add_action

do_action()
توابع وردپرس

do_action()

do_action(string $tag, mixed $arg )   این تابع هوکهایی که به آن متصل شده است اجرا می‌کند. توضیحات do_action() این تابع تمام اکشن‌های که به

ادامه مطلب »