تابع add_submenu_page

تابع add_submenu_page

add_submenu_page(string$parent_slug, string $page_title,string $menu_title, string $capability, string $menu_slug ”, callable $function = ”, int $position = null) تابع add_submenu_page برای اضافه کردن یک زیرمنو به منوهای پیشخوان وردپرس استفاده می‌شود. توضیحات این تابع امکان اضافه کردن یک زیرمنو و صفحه مدیریتی را به یکی از منوهای پیشخوان وردپرس فراهم می‌کند. این تابع نیاز به دسترسی […]