اضافه کردن فیلدهای فرم نظرات در وردپرس

comment_form
توابع وردپرس

comment_form

comment_form(array $args = array(), int|WP_Post $post_id = null) نمایش کامل یک فرم نظردهی با یک قالب مشخص با استفاده از comment_form توضیحات تابع comment_form بیشتر

ادامه مطلب »