add_action()

add_action(string $tag, callable $function_to_add, int $priority= 10, int $accepted_args= 1 ) یک هوک برای فراخوانی یک اکشن خاص توضیحات add_action() اکشن‌ها، هوک‌هایی هستند که در هسته وردپرس برای انجام کارهای خاصی طراحی شده است و برای انجام کارهای مختلف در وردپرس فراخوانی می‌شود. افزونه‌ها با استفاده از add_action می‌توانند توابعی را بنویسند و آن را […]