wp_nav_menu()

wp_nav_menu()

wp_nav_menu( array $args = array()) نمایش یک فهرست(navigation menu) در سایت توضیحات wp_nav_menu() زمانی که می‌خواهید فهرستی که کاربر ایجاد می‌کند را در قالب وردپرس نمایش دهید از این تابع می‌توانید استفاده کنید و فهرستهای که کاربر در بخش فهرستهای وردپرس ایجاد می‌کند را نمایش دهید. پارامترها wp_nav_menu() args: آرایه‌ای از آرگومانهای فهرست(nav menu). این […]