بدست آوردن uri سایت در وردپرس

get_template_directory_uri
توابع وردپرس

get_template_directory_uri()

get_template_directory_uri() تابع get_template_directory_uri() برای برگرداندن مقدار URL از روت قالب می‌باشد و زمانی که شما نیاز دارید تا آدرسی URL سایت را استفاده کنید می‌توانید

ادامه مطلب »