comment_form

comment_form

comment_form(array $args = array(), int|WP_Post $post_id = null) نمایش کامل یک فرم نظردهی با یک قالب مشخص با استفاده از comment_form توضیحات تابع comment_form بیشتر فیلدهای متنی در فرم به وسیله آرایه args کنترل می‌شود و با این آرایه به تابع ارسال می‌گردد. در صورتی که بخواهید می‌توانید با استفاده از ‘comment_form_default_fields’ فیلدهای پیش فرض […]