شخصی سازی فرم نظرات

توابع وردپرس

comment_form_default_fields

apply_filters( ” comment_form_default_fields”, string[] $fields )   comment_form_default_fields برای فیلتر کردن فیلدهای پیش‌فرض فرم به کار می‌رود. پارامترها: fileds: آرایه‌ای از فیلدهای فرم نظرات منبع:

ادامه مطلب »
comment_form_field_$name
توابع وردپرس

comment_form_field_$name

apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )   فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود. توضیحات comment_form_field_$name: در این

ادامه مطلب »