comment_form_field_$name

comment_form_field_$name

apply_filters( ” comment_form_field_{$name}”, string $field )   فیلتر comment_form_field_$name برای فیلتر کردن comment form و نمایش فیلدهای دلخواه در فرم می‌شود. توضیحات comment_form_field_$name: در این فیلتر بخش name به صورت داینامیک می‌باشد و شما می توانید با توجه به نیاز خود مقدار آن را تنظیم کنید. به جای name می‌توانید از مقدار  author, email, url […]