comment_form_default_fields

apply_filters( ” comment_form_default_fields”, string[] $fields )   comment_form_default_fields برای فیلتر کردن فیلدهای پیش‌فرض فرم به کار می‌رود. پارامترها: fileds: آرایه‌ای از فیلدهای فرم نظرات منبع: File: wp-includes/comment-template.php مثال: برای حذف یک فیلد از فرم نظرات می‌توان به شکل زیر استفاده کرد. function remove_website_field($fields) { unset($fields[‘url’]); return $fields; } add_filter(‘comment_form_default_fields’, ‘remove_website_field’);   برای درک بهتر این […]