the_title()

the_title()

the_title(string $before = ”, string $after = ”, bool $echo = true)   برای گرفتن عنوان یک نوع پست از دیتابیس در وردپرس از تابع the_title استفاده می شود. توضیحات the_title() پارامترها before: قبل از عنوان می توان از کاراکترهای (Markup) مختلف استفاده کرد.مقدار این پارامتر اختیاری و نوع آن متنی می‌باشد. after: بعد از […]