get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri

get_stylesheet_directory_uri() تابع get_stylesheet_directory_uri برای برگرداندن مسیر فایلهای stylesheet بکار میرود. منبع تابع get_stylesheet_directory_uri : File: wp-includes/theme.php نکته: در صورتی که از child theme استفاده شود ، این تابع مسیر URL از child theme را برمی گرداند، اگر می‌خواهید مسیر از قالب اصلی را برگردانید باید از تابع get_template_directory_uri() استفاده کنید. مثال از نحوه استفاده از […]