get_template_directory_uri()

get_template_directory_uri

get_template_directory_uri() تابع get_template_directory_uri() برای برگرداندن مقدار URL از روت قالب می‌باشد و زمانی که شما نیاز دارید تا آدرسی URL سایت را استفاده کنید می‌توانید از این تابع استفاده کنید. کارایی این تابع برای استفاده در هدر سایت و برای بارگذاری فایلهای CSS, js خارجی که در تگ header فراخوانی می‌شود قابل استفاده است. منبع […]