register deactivation hook

غیرفعال کردن پلاگین

register_deactivation_hook ( string $file, callable $function )   توضیحات زمانی که یک پلاگین در ورپرس غیرفعال می‌شود، یک هوک به نام ‘deactivate_PLUGINNAME’ در اکشن فراخوانی می‌شود. در فراخوانی این هوک باید نام پلاگین به جای کلمه PLUGINNAME جایگزین شود، همچنین می توانید آدرس دایرکتوری که پلاگین در آن قرار دارد را به صورت اختیاری در […]