Schema Markup را چطور باید به وردپرس اضافه کنیم؟

Schema Markup

زمانی که در گوگل جستجویی را انجام می‌دهیم بعضی از نتایج گوگل با ستاره یا تصویر از بقیه متمایز هستند و کاربر توجه بیشتری به آنها می‌کند. تصویر را ببینید: نتیجه فوق Rich Snippet می‌باشد. Rich Snippets چه هستند؟ Rich Snippets نتایج طبیعی جستجو در گوگل می‌باشد که اطلاعات مازاد را نمایش می‌دهد. این نمایش […]