wp_nav_menu()

wp_nav_menu( array $args = array())

نمایش یک فهرست(navigation menu) در سایت

توضیحات wp_nav_menu()

زمانی که می‌خواهید فهرستی که کاربر ایجاد می‌کند را در قالب وردپرس نمایش دهید از این تابع می‌توانید استفاده کنید و فهرستهای که کاربر در بخش فهرستهای وردپرس ایجاد می‌کند را نمایش دهید.

پارامترها wp_nav_menu()

args: آرایه‌ای از آرگومانهای فهرست(nav menu). این پارامتر از نوع آرایه و اختیاری است و شامل پارامترهای زیر می‌باشد.

 • menu: فهرست(nav menu)دلخواه. این پارامتر می‌تواند با مقدار شناسه منو(menu ID)، اسلاگ منو، یا یک آبجکت (int|string|WP_Term)مقداردهی شود.
 • menu_class: کلاس css که برای تگ ul استفاده می‌شود در این بخش قرار می‌گیرد. به صورت پیش فرض کلاس menu می‌باشد.
 • menu_id: از این پارامتر برای اختصاص ID به تگ ul در منو استفاده می‌شود.پیش فرض مقدار meun slug را یک عدد افزایشی است.
 • container: در صورتی که به جای استفاده از ul از تگ دیگری برای طراحی منو استفاده می‌کنید در این پارامتر قرار دهید.
 • container_class: کلاسی که می‌خواهید به container اعمال شود. پیش فرض به صورت menu-{menu slug}-container می‌باشد.
 • container_id: شناسه (ID) که می‌خواهید به container اختصاص دهید.
 • fallback_cb: اگر فهرستی وجود نداشته باشد تابع fallback_cb فراخوانی می‌شود. به صورت پیش فرض wp_page_menu فراخوانی می‌شود. یک مقدار false (callable|bool)  برای فراخوانی نشدن fallback ست کنید.
 • before: متنی که قبل از لینک می‌خواهید نمایش داده شود. مانند قرار دادن آیکن قبل از عنوان منو
 • after: متنی که بعد از لینک نمایش داده می‌شود.
 • link_before : متن قبل از لینک
 • link_after: متن بعد از لینک
 • echo: چاپ کردن منو به صورت پیش فرض true می‌باشد.
 • depth: میزان عمق منو را مشخص میکند. 0 به معنی بی نهایت است. پیش فرض 0 است.
 • walker: نمونه کلاس سفارشی walker
 • theme_location: برای مشخص کردن موقعیت استفاده منو. اگر بخواهید از این گزینه استفاده کنید باید منو را در register_nav_menu() معرفی کرده باشید تا زمانی که کاربر فهرستی را ایجاد می‌کند نمایش یابد.
 • item_wrap: نحوه نمایش و نگهدارنده منو. به صورت پیش فرض یک ul با id و  class. از فرمت printf() با جایگزینی عددی.
 • item_spacing: فاصله خالی بین تگ های html. مقدارهای ‘preserve’ یا ‘discard’ . مقدار پیش فرض ‘preserve’.

مقدار پیش فرض: array()

مقدار بازگشتی:

اگر پارامتر echo مقدار false باشد، یعنی منویی برای نمایش وجود ندارد(string|false|void)

منبع :

File: wp-includes/nav-menu-template.php

 

دیدگاهتان را بنویسید